Search

 
 

Перспективи розвитку НМАПО імені П.Л. Шупика визначені у засадничих документах: Стратегії розвитку на 2016-2020 рр. та Програмі розвитку до 2022 р.

Метою діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика є поступальний розвиток як інноваційного освітньо-науково-медичного центру України, що відповідно до вітчизняних та міжнародних стандартів (у тому числі міжнародного стандарту ISO 9001:2015), забезпечуватиме:

  1. Підготовку та безперервний професійний розвиток конкурентоздатних фахівців, готових до реалізації новітніх технологій в Україні і за кордоном.
  2. Підготовку наукових, науково-педагогічних кадрів та їх атестацію.
  3. Проведення на сучасному рівні наукових досліджень та сприяння впровадженню їх результатів у практику охорони здоров’я.
  4. Надання на клінічних базах та в структурних підрозділах НМАПО імені П. Л. Шупика, які провадять медичну практику, висококваліфікованої медичної допомоги населенню та участь в управлінській діяльності щодо її покращання в Україні.
  5. Розширення міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти та науки.

Стратегічні напрями:

  1. Безперервне поліпшення якості освітніх послуг, що покладається в основу розвитку НМАПО імені П. Л. Шупика в інтересах осіб, які навчаються в академії, та усіх зацікавлених сторін. Орієнтування на задоволеність поточних і майбутніх потреб споживачів освітніх послуг, а також випередження їх очікувань. Побудова системи комунікацій з зацікавленими сторонами, яка б дозволила досягати максимальної результативності взаємовідносин, здійснювати вагомий внесок у підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців відповідно до потреб суспільства й ринку праці, збереження здоров’я населення та розвиток медицини, задоволення потреб суспільства і країни через якісну медичну освіту і лікувально-консультативну допомогу.
  2. Формування моделі діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика на основі поєднання освіти, науки, медичної практики й інновацій, забезпечення інтеграції до міжнародного науково-освітнього простору. Розвиток локальної нормативної бази НМАПО імені П. Л. Шупика, досягнення академічної, організаційної та фінансової автономії, демократизації системи управління
  3. Формування соціокультурного мотиваційного середовища НМАПО імені П. Л. Шупика, покращення соціального захисту працівників, що сприяє професійному зростанню, забезпечує високу якість освіти, отримання нових знань та їх передачу особам, які навчаються, динамічний розвиток досліджень й інновацій. Виховання ставлення до забезпечення якості по всім напрямкам діяльності як першочергового завдання кожного працівника НМАПО імені П. Л. Шупика.
  4. Розвиток фінансового, інформаційного, матеріально-технічного та інфраструктурного забезпечення освітньо-наукових процесів та консультативної медичної допомоги в НМАПО імені П. Л. Шупика.