Search

LIST

of published works (articles and theses) of the Department’s staff members for 2014  

 

No.

 

Title

 

Print

Publishing house, journal

(name, number, year) or number of author’s certificate

Number of pages

 

Surname of authors

1

Створення системи паліативної та хоспісної допомоги в умовах реформування охорони здоров’я в Україні: медичні та соціальні аспекти

друк.

Наука і практика. Міжвідомчий медичний журнал. – 2014. - №1. С. - 63-67

5

Вороненко Ю.В., 
Губський Ю.І., 
Царенко А.В.

2

Аналіз роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за 2013 рік

 

друк

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Вип. 23. – Книга 1. – К., 2014. – С. 5-13.

 

9

Вороненко Ю.В.,

3

Кадровий склад академії та завдання щодо покращення кадрової роботи

друк

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Вип. 23. – Книга 1. – К., 2014. - 14-27 с.

14

Вороненко Ю.В., 
Зозуля І.С. 
усього 6 авторів

4

Розвиток медичної науки в академії за 2013 рік

друк

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Вип. 23. – Книга 2. – К., 2014. – С. 5-21.

17

Вороненко Ю.В., 
Зозуля І.С. 
Косаковський А.Л. 
усього 6 авторів

5

Досвід НМАПО імені П.Л. Шупика щодо підвищення кваліфікації за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання у форматі он-лайн

друк.

Медична освіта. – 2014. - № 2. – С. 25-26

2

Вороненко Ю.В., 
Латишев Є.Є., 
Михальчук В.М.

6

Шляхи подолання негативних наслідків трансформації знань у системі післядипломної медичної освіти – створення професійної спіралі знань

друк.

Медична освіта. – 2014. - №2. - С. 79-80

2

Вороненко Ю.В., 
Мінцер О.П.

7

Моніторинг знань як основа системи контролю якості навчання інтернів

друк.

Матер. Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнарод. участю  “Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України”, присвяч. 160-річчю з дня народж. І.Я. Горбачевського. 15-16 травня 2014 р., м.Тернопіль. – Ч.2. – Тернопіль: ТДМУ “Укрмедкнига”, 2014.С.  403-404

2

Вороненко Ю.В., Вдовиченко Ю.П., 
Мінцер О.П., 
Вернер О.М.

8

Аналіз проблемних питань існуючої системи підготовки кадрів для первинної ланки охорони здоров’я

друк.

Сімейна медицина. – 2014. - №3.

 

Вороненко Ю.В., 
Шекера О.Г., 
Медведовська Н.В., 
Краснов В.В.

9

Результати наукових досліджень співробітників академії та впровадження їх в практичну охорону здоров`я.

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – вип.. 23 (3). -  2014.

7

Вороненко Ю.В., 
Зозуля І.С., 
Ю.П. Вдовиченко, 
Гойда Н.Г., 
А.Л. Косаківський (всього 8 авторів)

10

Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних закладах України»// «Досвід НМАПО імені П. Л. Шупика щодо підвищення кваліфікації за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання у форматі он-лай

друк

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю: 15-16 травня 2014 року, частина 1. – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига» 2014. –   С. 19-20.

2

Ю. В. Вороненко, 
Є. Є. Латишев, 
В. М. Михальчук

11

Підходи до підготовки сімейних лікарів в Україні та країнах Європи

 

Український медичний часопис. –

№ 3 (101) – V/VI 2014 г. . – С. 116-120

5

Вороненко Ю.В., 
Шекера О.Г., 
Ткаченко В.И., 
Медведовська Н.В., 
Краснов В.В.

12

Самооцінювання як складова підготовки системи управління якістю медичної допомоги закладу охорони здоров’я до сертифікації на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009

електр

Український медичний часопис. - 10 квітня, 2014. – Електронна публікація. www.umj. com.ua.

 

Ю.В. Вороненко, 
Н.Г. Гойда
В.В. Горачук

 

13

Сучасні аспекти розвитку системи медико-соціальних послуг для уразливих груп дітей в Україні

друк.

Український медичний часопис. -  №. – 2014. – С. подано до друку

 

Ю.В. Вороненко
Н.Г. Гойда
Р.О. Моісеєнко

14

Стан і перспективи розвитку гомеопатичної допомоги в Україні

друк.

Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. -  №.1-2 (18-19) – 2013. – С. 106-112

7

Н.Г. Гойда, 
Л.П. Гуцол

15

Реформи охорони здоров’я. Крокуємо вперед: щорічні результати стають вже більш вагомими

друк.

Мистецтво лікування. -  № 9-10. – 
2013. – С. 5-6

2

Гойда Н.Г.

 

16

Роль сімейної медицини в організації медичної допомоги дітям

друк.

Сімейна медицина. -  № 6 (50). – 
2013. – С. 4-5

2

Н.Г. Гойда, 
Л.Ф.Матюха

17

Трансмісивні інфекції в Рівненській області

друк.

Сімейна медицина. -  № 3 (53). – 
–  2014. – С. 149-151.

3

Р.О. Харитонюк
Н.Г. Гойда

17

Характеристика існуючої системи медико-соціального забезпечення працюючих за системно-функціональною компонентою системного підходу її вивчення

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Вип. 23. – Книга 3. – К., 2014. - 134-142

9

О.М. Крекотень
Б.П. Криштопа

18

Можливості первинної профілактики вродженої патології в рамках обов’язків держави та сімейного лікаря

друк.

Wiadomosci Lekarskie. -  №. 67(2). – ч.2. - 2014. – С.176 – 179.

4

О.В. Процюк, 
Н.Г.  Гойда
О.Б. Ященко, 
О.В. Линчак, 
О.І. Тимченко

19

Результати діяльності перинатальних центрів в Україні

друк.

Здоров’я жінки. -  №.2 (88). – 
2014. – С. 21-25

4

А.В. Терещенко, 
Н.Г. Гойда
Р.О. Моісеєнко, 
О.О. Дудіна

20

Оптимізація роботи середніх медичних працівників закладів паліативної і хоспісної допомоги у складі мультидисциплінарної команди

друк.

Медсестринство в паліативній допомозі. Сучасні концепції та підходи. – Науково-практична конференція – 3-4 квітня 2014 року, м. Черкаси. – 2014. – С. 48-53

6

Н.Г. Гойда
Ю.І.Губський
А.В.Царенко, 
О.І.Толстих
Т.В.Царенко

21

Медико-соціальна характеристика організації системи паліативної та хоспісної допомоги в Україні

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика 23 (3) 2014

15

Н.Г. Гойда, 
Ю.І.Губський
В.М. Князевич, 
А.В.Царенко

22

Новий закон про заклади охорони здоров’я –зміна форми чи суті? Дискусійний клуб.

Друк.

Ваше здоров’я. - №24-25 (1255-1256) 13.06.2014. – С. 8-9.

2

Н.Г. Гойда, 
К.Надутий
В.Короленко

23

Розвиток паліативної і хоспісної допомоги в Україні: організаційні, юридичні та медичні аспекти.

Друк.

Матеріали науково-практичної конференції

 

Губський Ю.І., 
Гойда Н.Г.
Царенко А.В.

24

Тактика сімейного лікаря при виявленні інфекційного хворого.

Друк.

Сімейна медицина. - №…. – 2014. – С. ..подано до друку

 

Гойда Н.Г., 
Харитонюк Р.О
.

25

Клінічна робота кафедр академії та її вплив на показники здоров`я населення і роботу клінічних закладів.

 

Друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика випуск 23 (4). – 2014. –С. 5-12.

 

7

Гойда Н.Г., 
Мурзіна Є.О., 
Мельниченко А.Ю.

26

Загальні тенденції та регіональні особливості забезпеченості населення України стаціонарною медичною допомогою

Друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 23 (3) – Книга 1. - 2014. - 478-485

7

Орлова Н.М., 
Бугро В.І.

27

Методические подходы к организации самооценки в системе управления качеством

Друк.

Вестник врача, Самарканд. - № 3. - 2013. - С. 55-59.

5

Горачук В. В.

28

Оцінка структури витрат на діагностику гострої позалікарняної пневмонії у дітей  

Друк.

Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. – №2. – 2013. – С. 134-138.

5

Горачук В. В., 
Криштопа Б. П.

29

Оценка соответствия диагностики острой внебольничной пневмонии у детей протоколам медицинской помощи 

Друк.

Казанский медицинский журнал. – Том XCIV. - 2013. - № 6. С. 890-893.

4

Горачук В.В.

30

Очікувані потреби дитячого населення у медичній допомозі у 2013-2015 роках (на прикладі Чернігівської області)  

Друк.

Вісник соціальної медицини і організації охорони здоров’я. – 2013. – № 4. – С. 31-35.

5

Горачук В.В.

 

Организация внутреннего аудита в системе контроля качества медицинской помощи  

Друк.

Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия Медицина. Фармация. - № 4 (175). – 2014. - Выпуск 25. – С. 163-168.

6

Борис Криштопа, 
Виктория Горачук

31

Резервы оптимизации затрат на антибиотикотерапию острой внебольничной пневмонии у детей

Друк.

Астраханский медицинский журнал. – № 1, Том 9. – 2014. – С. 94-100.

6

Криштопа Б. П., 
Горачук В. В.

32

Аналіз результатів самооцінки системи управління якістю медичної допомоги у Чернігівській обласній дитячій лікарні

Друк.

Вісник проблем біології і медицини . Випуск 3, Том 1. (110).- 2014.- С. 78-82.

5

Горачук В.В.

33

Досвід розробки та впровадження інформаційної системи моніторингу якості медичної допомоги

Друк.

Медичний форум. - № 2. – 2014 . С. 55-59.

5

Горачук В.В., 
Богатир І.В.

34

Вдосконалення методичних підходів до формування показників якості медичної допомоги у закладах охорони здоров’я

 

Друк.

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Медицина : зб. наук. праць. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – Вип. № 5. – С. 20-22.

 

3

 Горачук В. В.

35

Досвід проектування та реалізації процесів управління в системі якості медичної допомоги /

Друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 23 (3) – Книга 1. - 2014. С. 385-391

6

Горачук В. В.
Карета О. П.

36

Правові аспекти реорганізаціїзакладів охорони здоров’я в комунальні некомерційні підприємства

електр.

Ліки України. - №2 (178). – 2014. – С. 43-46

 

Курило Т.М.