1. Клиническая иммунология. //под. ред.Соколова Е.И. – М.: «Медицина» - 1998. – 272 с.
 2. Бажора Ю.І. «Клінічна імунологія» - Одеса. Одеський державний медичний університет. – 2000. – 384 с.
 3. Иммунодефицитные состояния //под. ред.В.С. Смирнова и И.С.Фрейдлин СПб «Фолиант». – 2000. – 580 с.
 4. Клиническая иммунология. //под. ред.Г.Лолора – младшего, Т.Фишера и Д.Адельмана. //перев.с англ. – М., Практика. – 2000. – 806 с.
 5. Ройт А., Бростроф Дж., Мейл Д. Иммунология //перев.с англ.- М.Мир – 2002. – 592 с.
 6. Клиническая иммунология и аллергология. Учебное пособие под ред. А.В.Караулова  - М.: Мед.информационное агентство. – 2002. – 651 с.
 7. Белозеров Е.С. Болезни иммунной системы. – Элиста:  АПП «Джангар». – 2005. – 267 с.
 8. Драннік Г.М. Клінічна імунологія та алергологія. Підручник для студентів, лікарів – інтернів, алергологів, клінічних імунологів, лікарів інших спеціальностей.//Київ: «Здоров’я»  - 2006. – 888 с.
 9. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология. Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов врачей лечебного профиля всех специальностей. //Киев: Издательство ООО «Полиграф Плюс». – 2006. – 482 с.
 10. Казмірчук В.Є., Ковальчук Л.В. Клінічна імунологія та алергологія. – Підручник для студентів. – Нова Книга. – Вінниця. – 2006.
 11. Казмірчук В.Є., Ковальчук Л.В. Клінічна імунологія та алергологія. – Підручник для студентів. – Нова Книга. – Вінниця. – 2006.
 12. Кишкун А.А. «Иммунологические и серологические исследования в клинической практике». – М.:Мединформ агентство. – 2006. – 532 с.
 13. Рабсон А. Основы медицинской иммунологии: перев. с англ.- М.Мир. – 2006. – 319 с.
 14. Хаитов Р.М. «Иммунология» учебник для медицинскихвузов – М., Из-во «ГОЭТАР Медиа» - 2006 - + СD ROM
 15. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология. Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей. //Киев: Издательство ООО «Полиграф Плюс». – 2006. – 482 с.
 16. Основы клинической иммунологии (учебное пособие для медицинских вузов) перев.с англ.Э.Чепель,М.Хайни, С.Мисбах, Н.Сновден. – М.: «ГОЭТАР – Медиа». – 2008. – 416 с.
 17. Наглядная иммунология. // Под ред. Г.-Р.Бурмейстера, А.Пецутто. / пер. с англ. – М. Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 320 с.
 18. Наглядная иммунология. // Под ред. Г.-Р.Бурмейстера, А.Пецутто. / пер. с англ. – М. Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 320 с.
 19. Біловол О.М., Кравчун П.Г., Бабаджан В.Д., Кузнецова Л.В., Циганенко А.Я., Савченко В.М., Ніколенко Є.Я., Залюбовська О.І., Лапшина Л.А., Шевченко О.С., Шелест О.М., Борзова О.Ю., Кожин М.І., Ломакіна О.В., Назар О.В., Сидоров О.П., Ольховський Д.В., Байбакова Ю.А., Галімова О.І., Риндіна Н.Г., Титова Г.Ю.,  Шумова Н.В.  Клінічна імунологія та алергологія. - Навчальний посібник медичних ВНЗ ІУ рівня акредитації та медичних факультетів університетів (за редакцією: член-кореспондента АМНУ, д.м.н., професора О.М.Біловола, д.м.н., професора П.Г.Кравчуна, д.м.н., професора В.Д.Бабаджана. д.м.н., професора Л.В.Кузнецової). -  Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів ІУ рівня акредитації (протокол № 4 від 01.10.2010) – Харків “Гриф” - 2011 – 550 с.
 20. Кузнецова Л.В., Бабаджан В.Д., Фролов В.М., Кравчун П.Г., Кузнецов Г.В., Прилуцький О.С., Гарник Т.П., Курченко А.І., Нагорний О.Є., Пілецький А.М., Гавриленко Т.І., Гуляр С.О., Осипова Л.С., Романюк Л.І., Касянчук Н.Ю., Назаренко О.П., Назар О.В., Кузнецов О.Г., Грем’яков В.О., Юркіна А.В. Клінічна та лабораторна імунологія. - Національний підручник //За загальною редакцією доктора медичних наук, професора Кузнецової Л.В., доктора медичних наук, професора Бабаджана В.Д., доктора медичних наук, професора Фролова В.М. - Рекомендовано та затверджено Міністерством освіти та науки України як Національний підручник для лікарів-інтернів, лікарів-слухачів вищих медичних закладів (факультетів) ІУ рівня акредитації та вищих  медичних закладів післядипломної освіти (лист № 1.4/18-Г-2951.1 від 30.12.2008 р.) – К.ООО. “Полиграф плюс” - Київ. -  2012 – 922 с.: ил.