Search

Прийому в аспірантуру та докторантуру

Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) (Наказ МОН України від 23.03.2016 № 261)

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступення доктора філософії та доктора наук в НМАПО імені П. Л. Шупика   

Програми вступних іспитів в аспірантуру за спеціалізаціями

Прийом на навчання в НМАПО імені П. Л. Шупика здійснюється для здобуття ступеня доктора філософії та для здобуття ступеня доктора наук за науковими спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до ліцензій на надання освітніх послуг.

Правила прийому до аспірантури та докторантури НМАПО імені П. Л. Шупика в 2020 році

Оголошення про прийом документів для вступу в аспірантуру та докторантуру, обсяги державного замовлення, строки прийому документів, проведення вступних випробувань буде розміщено на офіційному веб-сайті НМАПО імені П. Л. Шупика впродовж трьох днів після доведення до НМАПО імені П. Л. Шупика державного замовлення від МОЗ України.

Прийом документів для вступу до аспірантури та докторантури на всі форми навчання відбуватиметься у приміщенні НМАПО імені П. Л. Шупика за адресою: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, за графіком, що буде оприлюднено на офіційному веб-сайті НМАПО імені П. Л. Шупика.

Прийом документів для вступу до аспірантури/докторантури здійснює відбіркова комісія Приймальної комісії НМАПО імені П. Л. Шупика в строки, зазначені в оголошенні.

Для вступу на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії вступники подають такі документи:

 • заяву на ім’я голови Приймальної комісії (ректора);
 • особовий листок із обліку кадрів;
 • 2 фотокартки 3х4;
 • автобіографію;
 • копію диплома магістра (спеціаліста) з додатками про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном — копію нострифікованого диплому);
 • для спеціальностей медичного спрямування: копію документу про закінчення клінічної ординатури та/чи свідоцтво про спеціалізацію та сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю, що відповідає спеціальності аспірантури;
 • характеристику з місця роботи, завірену підписом керівника установи та печаткою;
 • копію трудової книжки для працюючих (засвідчену печаткою за місцем роботи);
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
 • наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
 • копію паспорта.

Паспорт, дипломи про вищу освіту вступники пред’являють особисто. 

Співбесіди для оцінювання підготовленості та вмотивованості вступника до вступу в аспірантуру за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) проводяться комісіями для співбесід Приймальної комісії НМАПО імені П. Л. Шупика.

Зміст співбесіди: вступник здійснює усну презентацію наукової доповіді (реферату) з обраної наукової спеціальності.

В ході співбесіди встановлюється наявність досвіду вступника в організації проведення та аналізу результатів наукових досліджень (наприклад, участь у студентських наукових гуртках; участь у виконанні науково-дослідних робіт під час навчання в інтернатурі, клінічній ординатурі, самостійної лікарської практики; виступи за результатами наукових досліджень на лікарських науково-практичних конференціях; наявність наукових публікацій; участь у програмах академічної мобільності, лікарського стажування за кордоном тощо). 

Вступники до аспірантури НМАПО імені П. Л. Шупика складають такі вступні іспити:

- спеціальність (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

- іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Програми вступних випробувань (Переглянути) 

Вступні іспити в аспірантуру за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) проводяться предметними комісіями Приймальної комісії НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Телефон для довідок з питань вступу для здобуття ступеня доктора філософії та для здобуття ступеня доктора наук: (044) 205 48 01; 205 48 07;
e-mail: science.nmapo@gmail.com

Програми вступних іспитів в аспірантуру за спеціалізаціями: 

АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

АКУШЕРСТВО ТА ГIНЕКОЛОГIЯ

ВНУТРIШНI ХВОРОБИ

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГIЯ

ГЕМАТОЛОГІЯ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ

ГІГІЄНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПАТОЛОГІЯ

ДИТЯЧА ХIРУРГIЯ

ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА-СIМЕЙНА МЕДИЦИНА

IМУНОЛОГIЯ ТА АЛЕРГОЛОГIЯ

IНФЕКЦIЙНI ХВОРОБИ

IНОЗЕМНА МОВА

КЛIНIЧНА ЛАБОРАТОРНА ДIАГНОСТИКА

КАРДIОЛОГIЯ

МЕДИЧНА ТА БIОЛОГIЧНА IНФОРМАТИКА ТА КIБЕРНЕТИКА

МЕДИЧНА РЕАБIЛIТАЦIЯ, ФIЗIОТЕРАПIЯ ТА КУРОРТОЛОГIЯ

НЕРВОВI ХВОРОБИ

НЕЙРОХIРУРГIЯ

НЕФРОЛОГІЯ

ОФТАЛЬМОЛОГIЯ

ОНКОЛОГIЯ

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

ПСИХIАТРIЯ

ПРОМЕНЕВА ДIАГНОСТИКА, ПРОМЕНЕВА ТЕРАПIЯ

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ

ПЕДІАТРІЯ

СТОМАТОЛОГIЯ

СЕРЦЕВО-СУДИНА ХIРУРГIЯ

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА

СУДОВА МЕДИЦИНА

ТРАВМАТОЛОГIЯ ТА ОРТОПЕДIЯ

ТЕХНОЛОГIЯ ЛIКIВ, ОРГАНIЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ

УРОЛОГIЯ

ФТИЗІАТРIЯ

ХIРУРГIЯ

ШКIРНI ТА ВЕНЕРИЧНI ХВОРОБИ