Search

Склад
Структурні підрозділи
План роботи
Комісії вченої ради

Директор інституту 

ДОРОШЕНКО Олена Миколаївна – доктор медичних наук, професор, голова вченої ради Інституту стоматології.

 

Заступник голови вченої ради Інституту стоматології

БІДА Віталій Іванович - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології 

Секретар вченої ради Інституту стоматології

АНДРУСЕНКО Алла Сергіївна - кандидат медичних наук, асистент кафедри стоматології

Інститут стоматології створений 3 червня 2003 року наказом КМАПО імені П. Л. Шупика від 03.06.2003 № 1241 “Про створення Інституту стоматології КМАПО імені П. Л. Шупика” та є навчально-науковим структурним підрозділом НМАПО імені П. Л. Шупика, що об'єднує кафедри та відділення стоматологічного профілю.

Кафедри, що входять до складу інституту провадять освітню, методичну, наукову діяльність, а саме: підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Стоматологія» та здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців в інтернатурі, клінічній ординатурі та на циклах спеціалізації, стажування, тематичного удосконалення та передатестаційних циклах за спеціальностями: «Дитяча стоматологія», «Стоматологія», «Ортодонтія», «Ортопедична стоматологія», «Терапевтична стоматологія» та «Хірургічна стоматологія»; провадять наукову та інноваційну діяльність шляхом проведення наукових досліджень у рамках ініціативно –пошукових НДР та здійснюють лікувально-діагностичну роботу у закладах охорони здоров’я, що є клінічними базами кафедр.

Професорсько-викладацький склад Інституту стоматології налічує 13 докторів медичних наук, з них 10 мають вчене звання професора, 3 – доцента та  29кандидатів медичних наук мають вчене звання доцента.

В 2016 році підвищили свою кваліфікацію 35 науково-педагогічних працівників Інституту стоматології, з них: 6 із педагогіки, 28– за спеціальністю, 1 – стажування; в І кварталі 2017 року - 20 науково-педагогічних працівників, із них: 9 із педагогіки, 3– з медичної інформатики, 8– за спеціальністю.

10 науково-педагогічних працівників Інституту стоматології - члени редакційних рад наукових журналів, які включені до Переліку наукових фахових видань України. 

Науково-педагогічними працівниками проводиться активна просвітницька робота серед населення, а саме: публікації в пресі, виступи на радіо та телебаченні.

Науково-педагогічні працівники Інституту стоматології гідно представляють нашу країну на міжнародних наукових форумах зі стоматології. 

 

№ з/п

Структурні підрозділи

ПІБ зав. кафедри (підрозділу),
адреса, телефон

1.

Кафедра стоматології

Павленко Олексій Володимирович,

         доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України

04050, м. Київ, вул. Пимоненка, 10а
тел.: (044) 482-08-41, 482-32-80
e-mail: institut_stomat@ukr.net

2.

Кафедра щелепно-лицевої хірургії

Тимофєєв Олексій Олександрович,
доктор медичних наук, професор
заслужений діяч науки та техніки України,
академік Української АН національного прогресу,
011103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 4а
міська клінічна лікарня №12
тел./факс: (044) 268 35 17;

тел..  (044) 268 35 08

e-mail: kaf15@kmapo.edu.ua

http://a-timofeev.com

3.

Кафедра ортопедичної стоматології

Біда Віталій Іванович,
доктор медичних наук, професор
м. Київ, вул. Пимоненка 10а, 5 поверх
тел./факс: (044) 484-01-63,

(044) 482-08-50, (044) 482-08-51

e-mail:   ort_stom@ukr.net

4.

Кафедра стоматології дитячого віку

Трубка Ірина Олександрівна,
Завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент
04214, м. Київ, Оболонський проспект, 34Д
тел: (044) 412 57 61,
м. Київ, вул. Копилівська, 1/7
тел: (044) 468 33 87, (044) 272 40 96

e-mail: kaf_sdv@ukr.net

5.

Кафедра терапевтичної стоматології

 Білоклицька Галина Федорівна, 

     доктор медичних наук, професор
01004, м. Київ, бульв. Шевченка, 1
тел. (044) 235 63 94, (044) 246 70 66

e-mail: kmapo14@ua.fm

6.

Кафедра ортодонтії

Дрогомирецька Мирослава Стефанівна,
доктор медичних наук, професор,  академік Української академії наук національного прогресу, заслужений лікар України
м. Київ, вул. Стрітенська 7/9, 4 поверх
тел.(044) 353 02 12

e-mail: orthoraf@gmail.com

7.

Відділення  удосконалення зубних техніків

Радько Валерій Іванович,
кандидат медичних наук, доцент,
заслужений лікар України
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9
тел. (044) 205 49 85

e-mail: kuzt-nmap0@yandex.ua

8.

Відділення удосконалення молодших спеціалістів з медичної освітою за фахом “Стоматології”

Мазур Ірина Петрівна,
доктор медичних наук, професор
м. Київ, вул. Пимоненка 10а,
тел. (044) 486-00-22

e-mail:preventive.dentistry.nmape@gmail.com

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення вченої ради

Інституту стоматології

НМАПО імені П. Л. Шупика

Протокол № 1

від 18 січня 2018 року

ПЛАН РОБОТИ

вченої ради Інституту стоматології

Національної медичної академії

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика на 2018 рік

Поряд-ковий №

Питання порядку денного

Доповідачі та співдоповідачі

Дата

розгляду

П 01. Стратегічне управління

 

 

 

 

1

Про Комплексний план роботи

НМАПО імені П. Л. Шупика з

реалізації стратегічних напрямів

розвитку у 2018 році

Доповідач: голова профспілкового комітету  професор Біда В. І.

15.02

2

Затвердження складу постійно діючих комісій вченої ради Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика

Доповідач: директор ІС

професор Дорошенко О. М.

18.01

3

Затвердження плану роботи  Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика

Доповідач: директор ІС

професор Дорошенко О. М.

18.01

4

Затвердження плану роботи  вченої ради Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика

Доповідач: директор ІС

професор Дорошенко О. М.

18.01

5

Про результати внутрішнього

рейтингового оцінювання кафедр

НМАПО імені П. Л. Шупика

у 2017 році та завдання з підвищення результативності та якості діяльності на 2018 рік

Доповідач: директор ІС

професор Дорошенко О. М.

15.02

 

 

 

П 02. Фінансовий менеджмент

8

Звіт про роботу заступника директора з економічних питань ІС НМАПО імені

П. Л. Шупика за 2017 рік та шляхи

удосконалення раціонального

використання фінансових ресурсів

у 2018 році

Доповідач:

Дзюба Л. Ф.  –

заступник директора ІС  з

економічних питань

15.02

П 03. Управління ризиками та можливостями

9

Про удосконалення якості освітньої діяльності у НМАПО іменіП. Л. Шупика у 2018 р. за вимогами ISO 9001:2015 та EFQM.

Доповідач – голова комісії з навчально-методичної роботи доцент  Поляник Н. Я.

13.09

П 04. Управління персоналом

10

Реалізація кадрової політики

В Інституті стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика  у   2018 році та завдання з підвищення

якості кадрового потенціалу на

2018 рік

Доповідач: директор ІС

професор Дорошенко О. М.

13.12

11

Звіт завідувача кафедри стоматології  – за 2011-2018 роки

Доповідач: завідувач кафедри стоматології  професор Павленко О. В.

15.03

12

План  співпраці  студентського

самоврядування Інституту стоматології НМАПО імені

П. Л. Шупика з Інститутом стоматології у 2018 році

Доповідач : голова студентського самоврядування Інституту стоматології

18.01

13

Кадрові питання

Доповідач: к. мед. н.

Асистент Андрусенко А. С.

– учений секретар

За потреби

П 05, П 10. Управління інфраструктурою та закупівлями

14

Забезпечення матеріально-технічної бази освітньої, наукової та лікувально-діагностичної діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика

Доповідач:

Дзюба Л. Ф.  –

заступник директора ІС  з

економічних питань

13.09

П 06, П 07. Загальний маркетинг та управління зовнішніми зв’язками

15

Про співпрацю Інституту стоматології НМАПО імені

П. Л. Шупика з науковими

установами та закладами охорони

здоров’я України

Співдоповідачі:

професор

Вєсова О. П.  –

голова комісії вченої ради ІС з наукової

роботи;

доцент Солнцева Т. О. –

голова комісії вченої ради ІС з

лікувальної роботи

14.06

16

Міжнародне співробітництво та

підготовка фахівців для зарубіжних країн як визначальний фактор євроінтеграції Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика

Доповідач: доцент Бакшутова Н. О. – голова комісії вченої ради ІС з клінічної ординатури та міжнародних зв'язків

14.06

17

Про співпрацю Інституту стоматології НМАПО імені

П. Л. Шупика з практично-навчальним медичним центром НМАПО імені П. Л. Шупика

Доповідач: директор СПНМЦ  Савченко М. В.

18.01

П 08. Оперативне управління

18

Про роботу постійно діючої комісії вченої ради Інституту стоматології НМАПО імені П. Л.

Шупика з навчально-методичної

роботи у 2016-2017 роках та завдання на 2018 рік

Доповідач : доцент  Поляник Н. Я. - голова комісії вченої ради ІС з навчально-методичної роботи

15.02

19

Про роботу постійно діючої комісії вченої ради Інституту стоматології НМАПО імені

П. Л. Шупика з інтернатури у 2017 році та завдання на 2018 рік

Доповідач:  доцент Сіренко О. Ф., голова комісії вченої ради ІС з інтернатури

15.02

20

Про роботу постійно діючої комісії вченої ради Інституту стоматології НМАПО імені

П. Л. Шупика з наукової роботи  у 2017-2018 роках та завдання на 2018 рік

Доповідач: професор

Вєсова О. П.  – голова комісії вченої ради ІС з наукової роботи

 

15.03

21

Про роботу постійно діючої комісії вченої ради Інституту стоматології НМАПО імені

П. Л. Шупика з лікувальної роботи у 2016 – 2017 роках та завдання на 2018 рік

Доповідач : доцент Солнцева Т. О. – голова комісії вченої ради ІС з

лікувальної роботи

15.03

22

Про роботу постійно діючої комісії вченої ради Інституту стоматології НМАПО імені

П. Л. Шупика з клінічної ординатури і міжнародної діяльності у 2017 році та

завдання на 2018 рік

Доповідач: доцент Бакшутова Н. О. – голова комісії вченої ради  з клінічної ординатури та міжнародних зв'язків

19.04

23

Про виконання плану підвищення кваліфікації викладачами Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика

Доповідач – голова комісії з навчально-методичної роботи доцент  Поляник Н. Я.

щомісячно

24

Різне

 

За потреби

П 09, П 12. Інноваційна та науково-дослідницька діяльність

25

Про результати наукової та

інноваційної діяльності Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика у 2017 році та перспективи розвитку у 2018 році

Доповідач:  професор

Вєсова О. П.  – голова комісії вченої ради ІС  з наукової роботи

 

17.05

26

Про підготовку науково-педагогічних кадрів в Інституті стоматології НМАПО імені

П. Л. Шупика у 2018 році та

перспективи удосконалення у 2019

році

Доповідач:  доцент Сіренко О. Ф., заступник директора Інституту стоматології

13.12

27

Затвердження індивідуальних планів наукових робіт  аспірантів Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика

Доповідач: к. мед. н.

 Андрусенко А. С., секретар вченої ради

18.01

 

28

Атестація клінічних ординаторів Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика

Доповідач: доцент Бакшутова Н. О., голова комісії вченої ради ІС  з клінічної ординатури та міжнародних зв'язків

17.05

15.11

 

29

Атестація аспірантів Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика

Доповідач: професор Вєсова О. П.,  голова комісії вченої ради ІС  з наукової роботи

17.05

15.11

 

П 11. Освітня діяльність

30

Про виконання навчально-виробничого плану  Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика у поточному році та  завдання з системного підвищення якості навчання у 2018 році

Доповідач:  доцент  Поляник Н. Я., голова комісії вченої ради ІС з навчально-методичної роботи

щомісячно

31

Про стан підготовки до державної атестації лікарів-інтернів у 2018 році

Доповідач: доцент Сіренко О. Ф., голова комісії вченої ради ІС з інтернатури

14.06

П 13. Надання медичної допомоги

32

Стан та перспективи удосконалення лікувально-діагностичної та консультативної роботи в Інституті стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика

Доповідач: доцент Солнцева Т. О., голова комісії вченої ради ІС  з

лікувальної роботи

18.10

 


 

Комісії вченої ради Інституту стоматології

Комісія з навчально-методичної роботи та інтернатури

Голова:

Сіренко Олександра Федорівна,
кандидат  медичних наук, доцент

Комісія з наукової роботи

Голова:

Вєсова Олена Петрівна,
доктор медичних наук, професор

Комісія з лікувальної роботи

Голова:

Паливода Ігор Іванович,
кандидат  медичних наук

Комісія з клінічної ординатури та міжнародних зв'язків

Голова:

Бакшутова Наталія Олексіївна, кандидат медичних наук, доцент

 

Адреса:  

04050
, м. Київ, вул. Дорогожицька,  9, тел. (+38044) 206-73- 09 
вул. 
П
имоненка 10А,  тел./факс: (+38044) 482-08-52,  тел.: (+38044) 482-08-40,

електронна адреса: durektsiya_is@ukr.net