Search

 
 
Відділ науки є структурним підрозділом НМАПО імені П.Л. Шупика, що здійснює організацію, контроль і координацію наукової, науково-технічної діяльності в академії та впровадження  результатів наукової  діяльності у навчальний процес і практичну охорону  здоров’я.  

Положення про  відділ докторантури та організації накової діяльності (Переглянути та завантажити у PDF)

Колектив

Завідувач відділу


Завідувач відділу докторантури та організації наукової діяльності

Сіренко Олександра Федорівна
кандидат медичних наук доцент

тел. (044) 205 48 01

E-mail: science.nmapo@gmail.com

провідний фахівець - Рачинська Олена Ігорівна

тел. (044) 205 48 01, E-mail: secretary.nmapo@gmail.com

провідний фахівець – Загайнова Лариса Іванівна

тел. (044) 205 48 01, E-mail: zagainova21@gmail.com

провідний фахівець – Аугунас Сабіна Валеріївна

тел. (044) 205 48 01, E-mail:  saugunas159@gmail.com

фахівець – Жук Олена Георгіївна

тел. (044) 205 48 01, E-mail: svitnauk18@gmail.com

Нормативно-правова база

Відділ докторантури та організації наукової діяльності (далі - відділ) здійснює свою діяльність відповідно до Статуту Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13 липня 2016 р. № 706), Стратегії розвитку Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика на 2016-2020 рр. (Ухвалено рішенням вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика (протокол № 5 від 13.04.2016 р.), уведено в дію наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика 14.04.2016 № 1481); Програми розвитку Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика на період до 2022 року (Ухвалено рішенням вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика (протокол № 6 від 14.06.2017 р.); Колективного договору та інших нормативно-установчих документів академії.

У своїй діяльності керується чинним законодавством України:  Конституцією України, Законом України «Про освіту» від 05 вересня 2017 р. № 2145-19; Законом України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. № 1556-18 зі змінами; Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»; іншими нормативно-правовими актами України в галузі освіти і науки,  наказами Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України, наказами і розпорядженнями ректора НМАПО імені П. Л. Шупика і проректора з наукової роботи.

Організаційна структура відділу

Відділ докторантури та організації наукової діяльності безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи.

Проректор з наукової роботи НМАПО імені П. Л. Шупика:

САВИЧУК Наталія Олегівна,

доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Відділ у своїй діяльності  взаємодіє з Інститутами та факультетами, з відділами та іншими підрозділами НМАПО імені П. Л. Шупика в установленому порядку. При виконанні завдань відділ безпосередньо співпрацює з наступними структурними підрозділами НМАПО імені П. Л. Шупика:

 • відділом аспірантури та клінічної ординатури;
 • відділом патентно-ліцензійної роботи;
 • відділом наукової медичної інформації Науково-дослідного центру;
 • відділом інформаційного забезпечення;
 • Науково-дослідним центром;
 • відділом маркетингу;
 • юридичним відділом.

Основна місія відділу: 

Спираючись на стратегічну мету НМАПО імені П. Л. Шупика  стати центром інноваційної освіти, комунікації та інформації, перетворення на сучасний європейський вищий навчально-дослідницький заклад,   приведення НМАПО імені П. Л. Шупика у відповідність до державних і міжнародних стандартів та потреб охорони здоров'я країни відділ забезпечує організаційно-координаційний, інформаційно-консультативний   та науково-методичний супровід наукової діяльності у НМАПО імені П. Л. Шупика та сприяє підвищенню рейтингу НМАПО імені П. Л. Шупика у національній системі безперервного професійного розвитку.

Основні завдання  відділу: 

Запровадження уніфікованого підходу у всіх напрямах  наукової діяльності  у НМАПО імені П. Л. Шупика.

Розроблення  та проектування пропозицій щодо заходів здійснення наукової діяльності за наказами та розпорядженнями НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Збір та оновлення фактичних даних щодо наукової діяльності, підготовка відповідних звітів до керівництва у НМАПО імені П. Л. Шупика, МОН і МОЗ України.

Вивчення та аналіз процесів наукової діяльності у НМАПО імені П. Л. Шупика з точки зору  дотримання вимог нормативних державних та офіційно затверджених в академії актів.

Порівняльний аналіз наукової діяльності щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації у структурних підрозділах академії та виявлення ситуацій ризику засобами моніторингу діяльності. 

Оприлюднення звітних та поточних матеріалів шляхом обговорення доповідей проректора з наукової роботи академії, завідувача відділу за матеріалами моніторингу на семінарах і нарадах щодо наукової діяльності в академії. 

Опублікування звітних даних та статей з актуальних питань підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації у збірниках НМАПО імені П. Л. Шупика. 

Функції відділу

Проведення системної науково-методичної роботи з консультування по введенню профілів НПП у наукометричних базах GoogleScholar, Scopus, базі ID ORCID, WoS – Researcher ID, формування реєстру профілів НПП у міжнародних наукометричних базах.

Організаційно-інформаційна робота щодо проведення та реєстрації наукових форумів, організаторами яких є НМАПО імені П. Л. Шупика.

Моніторинг періодичних видань НМАПО імені П. Л. Шупика щодо  готовності подачі заявок та відповідності вимогам МОН України до Переліку наукових фахових видань.

Забезпечення координації і контроля з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у НМАПО імені П. Л. Шупика

Моніторинг та координаційна робота щодо діяльності спеціалізованих вчених рад НМАПО імені П.Л. Шупика.

Узагальнення та науково-методична робота щодо виконання договорів та меморандумів у НМАПО імені П.Л. Шупика.

Моніторинг та координація діяльності наукових шкіл.

Узагальнення результатів патентно-ліцензійної  та інноваційної діяльності у НМАПО імені П.Л. Шупика.

Участь у процесах оцінки якості організації наукової та науково-технічної діяльності академії та підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів під час внутрішнього та зовнішнього аудитів за критеріями EFQM та міжнародного стандарту ISO 9001: 2015 «СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКІСТЮ. ВИМОГИ»

Методологія наукової роботи. Аналітичні матеріали

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність НМАПО імені П.Л. Шупика у 2017 році Вороненко Ю.В., Вдовиченко Ю.П., Савичук Н.О., Зозуля І.С. та інші //Довідник.-Київ.-2018.-361с. (файл додається).

Звіт проректора з наукової роботи  за 2017 рік (файл додається).

Звіт відділу за 2017 рік (файл додається).

Звіт відділу за 2018 рік (файл додається).

Порядок прийому та організація роботи з підготовки у докторантурі НМАПО імені П. Л. Шупика в окремому файлі.

Нормативно-правова база наукової діяльності у НМАПО імені П. Л. Шупика:

 • Закон України «Про освіту» від 05 вересня 2017 р. № 2145-19;
 • Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. № 1556-18 зі змінами;
 • Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року № 848-19, чинний, поточна редакція від 11.10.2017;
 • Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261;
 • Порядок присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 зі змінами;
 • Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 р. № 1059 зі змінами;
 • наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 р. № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»;
 • наказ № 1380 від 03 грудня 2012 р. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про внесення змін до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України» від 17 жовтня 2012 р. № 1112»;
 • наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21 березня 2013 р. № 365 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України» від 17 жовтня 2012 року № 1112»;
 • наказ Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»;
 • наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження вимог до оформлення дисертації» від 12 січня 2017 р. № 40;
 • наказ Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 №32 «Порядок формування Переліку наукових фахових видань України»;
 • наказ НМАПО імені П. Л. Шупика від 17 грудня 2015 р. № 4893-а «Положення про організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у НМАПО імені П. Л. Шупика»;
 • наказ НМАПО імені П. Л. Шупика від 19 жовтня 2015 р. № 3757 «Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників та здобувачів вищої освіти НМАПО імені П. Л. Шупика»;
 • наказ НМАПО імені П. Л. Шупика від 17 березня 2016 року № 1040 «Порядок затвердження теми дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук та доктора філософії (кандидата наук)»;
 • наказ НМАПО імені П. Л. Шупика від 17 березня 2016 року № 1040 «Порядок проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук та доктора філософії (кандидата наук)»;
 • наказ НМАПО імені П. Л. Шупика від 16 березня 2017 р. № 1102 «Положення про експертні проблемні комісії НМАПО імені П. Л. Шупика»;
 • наказ НМАПО імені П. Л. Шупика від 27 вересня 2017 р. № 3155 «Про посилення контролю за оприлюдненням дисертацій, відгуків офіційних опонентів та авторефератів дисертацій на офіційному веб-сайті»;
 • наказ НМАПО імені П. Л. Шупика від 24 листопада 2017 р. № 4218 «Про затвердження плану заходів з удосконалення роботи спеціалізованих вчених рад»;
 • наказ НМАПО імені П. Л. Шупика від 14 грудня 2017 р. № 4619 «Порядок підготовки та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук та доктора філософії (кандидата наук) у НМАПО імені П. Л. Шупика»;
 • наказ НМАПО імені П. Л. Шупика від 15 лютого 2018 № 762 «Порядок моніторингу виконання дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук та доктора філософії  (кандидата наук)».
 • наказ НМАПО імені П.Л. Шупика від 05 жовтня 2018 № 3804 «Про проведення звітування з наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів; роботи спеціалізованих вчених рад та експертних проблемних комісій у 2018 р.». 

НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
тел. (044) 205 49 93