Search

 
 

Відділ кадрів є структурним підрозділом, на який покладаються обов’язки по реалізації кадрової політики академії, та підпорядкований ректору. У своїй роботі відділ керується чинним законодавством України, рішеннями Уряду України, наказами Міністерств охорони здоров’я та освіти і науки України, наказами і розпорядженнями ректора академії, Статутом, Колективним договором, Стратегією розвитку академії на 2016-2020 рр., Програмою розвитку на період до 2022 року, правилами внутрішнього трудового розпорядку академії та  положенням про відділ кадрів. 

Колектив

 

Начальник відділу кадрів

БРИГИНЕЦЬ
Дмитро Дмитрович 

Фахівці відділу кадрів

Маслова Антоніна Євгенівна –заступник начальника відділу
Себрюк Світлана Леонідівна – провідний інженер з підготовки кадрів
Гергедава Інна Юріївна– провідний фахівець
Кучеренко Галина Олександрівна– провідний фахівець
Строгова Ірина Іванівна – провідний фахівець
Куровська  Тетяна  Леонідівна- провідний фахівець  

Напрямки роботи

Основні напрямки роботи відділу кадрів :

 • Комплектування академії кадрами науково-педагогічних працівників, робітників і службовців потрібних професій, за фахом і кваліфікацією у відповідності з цілями, стратегією і профілем академії, які змінюються зовнішніми та внутрішніми умовами її діяльності.
 • Підбір і розміщення кадрів, забезпечення та організація професійного та кар’єрного росту працівників.
 • Здійснення організаційної та аналітичної роботи з кадрового менеджменту, документальне оформлення трудових відносин.
 • Проведення роботи по створенню кадрового резерву керівного складу академії, кафедр та підрозділів, а також здійснення  організаційно-методичного керівництва по його формуванню.
 • Ведення облікових даних кадрового складу академії, в т. ч. формування автоматизованої бази даних медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників.
 • Ведення встановленої звітно-облікової  документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань, аналіз якісного та кількісного кадрового складу академії;

У процесі здійснення діяльності відділ кадрів виконує такі функції:

 • Робота з забезпечення академії працівниками потрібних професій, спеціальностей  і кваліфікації  згідно з рівнем та профілем отриманої ними підготовки і ділових якостей.
 • Своєчасне оформлення прийому, переводу і звільнення працівників у відповідності з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями і наказами ректора.
 • Забезпечення належного зберігання, використання і надійного захисту персональних даних працівників академії, згідно законодавства, зокрема Закону України «Про захист персональних даних». 
 • Участь у розробці структури академії, штатного розпису та у внесенні змін до них, в межах своєї компетенції, зокрема у розміщенні посад в структурних підрозділах та їх відповідності до Класифікатора професій, контроль та надання методичних рекомендацій у підготовці та розробці посадових інструкцій.
 • Організація, інформаційне забезпечення, підготовка  необхідних матеріалів для проведення  кадрових, атестаційних та кваліфікаційних  комісій академії.
 • Проведення роботи щодо укладення, продовження  терміну  дії,  розірвання контрактів з науковими та науково-педагогічними працівниками академії, а також участь у здійсненні організаційних заходів з перевірки виконання умов та показників контрактів.
 • Ведення штатного формуляру наукових, науково-педагогічних кадрів академії та внесення корективів до нього з наступним щоквартальним поданням до МОЗ України.
 • Оформлення і видача службових посвідчень, довідок з місця 
  роботи та надання архівних довідок про трудову діяльність працівників та здійснення підрахунку трудового стажу працівників.
 • Оформлення наказів та видача службових посвідчень на відрядження.
 • Організація обліку військовозобов'язаних, призовників та їх бронювання.
 • Розгляд  матеріалів та підготовка документів для представлення до заохочень та нагороджень працівників, ведення відповідного обліку.
 • Ведення табельного обліку, організація складання і виконання графіків відпусток структурними підрозділами академії.
 • Участь у здійсненні разом з іншими підрозділами комплексних заходів щодо ведення комп'ютерного обліку електронних даних особових справ працівників, використання їх інформації у межах певних завдань, супроводження і зберігання  відомостей  для  формування  єдиної комп'ютерної системи.
 • Підготовка документів для призначення пенсій працівникам академії і їх сім’ям, подання їх в органи пенсійного фонду.

План роботи відділу кадрів на 2020 рік

Нормативно-правова база

ПОЛОЖЕННЯ про відділ кадрів

Закон України  "Про вищу освіту " від 01.07.2014 року

Закон "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та [...]"

Верховна Рада України; Закон від 18.01.2001 № 2240-III

Закон "Про наукову і науково-технічну діяльн
ість"

Закон "Про захист персональних даних" Верховна Рада України; Закон від 01.06.2010 № 2297-VI

Закон "Про відпустки" Верховна Рада України; Закон від 15.11.1996 № 504/96-ВР

Закон "Про охорону праці" Верховна Рада України; Закон від 14.10.1992 № 2694-XII

Кодекс законів про працю України Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII

Положення про кадрову комісію вченої ради від 16 січня 2012 та від 30 жовтня 2015

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в НМАПО імені П. Л. Шупика

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації  [...] МОН України; Наказ, Положення від 24.12.2002 № 744

Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25 березня 1992 р.

Указ Президента України № 15/2015 р. від 14.01.2015 р. «Про часткову мобілізацію»

Закон України «Про професійний  розвиток працівників» від 12.01.2012 р. № 4312-VI

Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затверджене поставою  Кабінету Міністрів України від 01.03. 1999 р. № 309, пункти:  57-66

Положення про кадрову політику НМАПО імені П. Л. Шупика  

Наказ Міністерства освіти та науки України  від 05.10.2015 р.  № 1005 Про затвердження рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів ( контрактів)

Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та продовження трудових відносин з ними у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика  № 332 від 31.01.2015 р.

Основи Законодавства України про охорону здоров’я,  ВР України,  від 19.11.1992 р. № 2801-12

Порядок оформлення на роботу   

Перелік документів необхідних для оформлення :

1. Паспорт
2. Диплом  про освіту з додатком
3. Ідентифікаційний  код
4. Сертифікат  лікаря-спеціаліста, провізора (для випускників ВНЗ медичного профілю)
5. Диплом  про присудження наукового ступеню (за умови  наявності)
6. Атестат  про присвоєння вченого звання  (за умови  наявності)
7. Посвідчення про лікарську категорію (для лікарів)
8. Трудова книжка або її копія  (для сумісників)
9. Військовий  квиток або приписне свідоцтво
10. Посвідчення про наявність пільг (ветерани війни, чоробильці, інваліди)
11. Посвідчення про курси підвищення кваліфікації (стажування, ТУ, ПАЦ)
12. Фото 3х4 - 2 шт.
13. Свідоцтво про одруження 
14. Свідоцтво про народження дитини (до 15 - ти  років) 
15. Документи про державні нагороди, почесні звання.
16. Довідка з основного місця роботи з графіком робочого часу (для сумісників)
17. Особовий листок з обліку кадрів
18. Автобіографія
19. Список наукових праць (для науково-педагогічних працівників) 

Новини та оголошення 

В газеті «Урядовий кур’єр» № 147 від 01 серпня 2020 р.

оголошено конкурс на заміщення вакантних  посад: 

Завідувачів кафедр: ортопедії і травматології №1 (1 посада на 1ст.), терапевтичної стоматології (1 посада на 1 ст.), хірургії та трансплантології (1 посада на 1 ст.), фармацевтичної технології і біофармації (1 посада на 1 ст.);

Професорів кафедр: онкології (1 посада на 1 ст.), ендокринології (1 посада на 1 ст., 1 посада на 0,25 ст.), анестезіології та інтенсивної терапії (1 посада на 0,25 ст.), загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології (1 посада на 0,25 ст.); 

Доцентів кафедр: мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю (1 посада на 0,5 ст., 2 посади по 0,25 ст.), промислової і клінічної фармації та клінічної фармакології (1 посада на 1 ст.), ендокринології (1 посада на 0,25 ст.); 

Асистентів кафедр: судової медицини (1 посада на 0,25 ст.), кардіології (1 посада на 0,5 ст.), вірусології (1 посада на 0,25 ст.);  

Старшого викладача кафедри медичної статистики ( 1посада на 0,25 ст.);

Завідувача відділу магістратури (1 посада на 1 ст.)

Термін прийому документів – 30 днів з дня опублікування  оголошення в газеті «Ваше здоров'я»

Наступне засідання кадрової комісії вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика

відбудеться  08  вересня 2020 року о 15 00 в кімнаті № 32  (2 поверх адмінприміщення) 

Порядок денний: 

 1. Розгляд заяв, пов'язаних з продовженням терміну роботи науково-педагогічним  працівникам. 
 1. Розгляд заяв, пов'язаних з оголошенням конкурсу в газеті «Урядовий кур'єр» № 147 від 01 серпня 2020 р. 
 1. Розгляд подань на присвоєння вчених звань та інше.

Для науково-педагогічних працівників!

Перелік документів на продовження терміну роботи:

- заява з візою завідувача кафедри;

- витяг з протоколу засідання кафедри;

- перелік наукових праць (підписаний вченим секретарем);

- звіт про роботу на відповідній посаді за період попереднього контракту ;

- інформація про підвищення кваліфікації;

- атестаційний лист.

Зразок заяви на продовження терміну роботи:

Прошу продовжити термін роботи на посаді______________, на умовах контракту на ___ років.

Дата                                                                                      підпис

Віза завідувача кафедри.

Примітка: рішення адміністрації академії про продовження терміну роботи науково-педагогічним працівникам приймається не пізніше чим за 2 місяці до закінчення попереднього контракту, тому  заяви на продовження терміну роботи рекомендуємо подавати  за 2,5 - 3 місяці до закінчення терміну контракту ( п. 6.2.1 розділу 6 Контракту)

У разі несвоєчасної подачі документів на продовження терміну роботи  адміністрація залишає за собою право на звільнення НПП по закінченню терміну контракту в односторонньому порядку. 

Шановні співробітники!

Просимо Вас вчасно інформувати відділ кадрів про зміни щодо особистих даних:

- зміна облікових документів;

- зміна прізвища, імені;

- зміна сімейного стану;

- народження дитини;

- зміна адреси реєстрації або проживання;

- зміна номеру телефону;

Вчасно подавати до відділу кадрів документи про

- копії дипломів про присудження наукового ступеня кандидата чи доктора наук;

- копії атестатів про присвоєння вчених звань (доцента, професора, старшого наукового співробітника);

- підвищення кваліфікації;

- підтвердження лікарської категорії;

- щорічні графіки відпрацювання робочого часу сумісників за основним місцем роботи;

- завчасно надавати інформацію про перебування сумісників у відрядженнях, відпустках.

В обов'язковому порядку надавати до відділу:

-  заяви на звільнення з посад за 2 тижні до визначеного терміну;

-  заяви на оформлення відпусток не пізніше чим за 1 тиждень до початку відпустки;

НАША АДРЕСА
04112   м. Київ,  вул. Дорогожицька, 9,
тел. (044) 2054837 начальник  відділу
205-48-15, 2054923  відділ кадрів
E-mail: nmapo-kadr @ukr.net