Наукові досягнення кафедри за останні 3 роки:

Питання дитячої кардіоревматології – основний науковий напрямок колективу кафедри за останні 3 роки. Такий напрямок пов'язаний з:

-         багаторічним досвідом роботи кафедри,  адже кафедра педіатрії-2 є опорною та єдиною кафедрою в Україні, яка проводить цикли спеціалізації та підвищення кваліфікації лікарів дитячих кардіоревматологів; зав. кафедри педіатрії-2  професор Марушко Т.В. є головним експертом МОЗ України у галузі дитячої кардіоревматології.

-         проривними досягненнями на рівні України та іноземних держав в галузі дитячої ревматології, а саме використання імунобіологічної терапії;

-          значною потребою системи охорони здоров'я в розвитку цього напрямку.

Оновлено курси лекцій або їх розділи, практичні та лабораторні заняття, які створено (розроблено) на основі результатів НДР.

Результати роботи ввійшли до змісту методичних рекомендацій «Ювенільний ревматоїдний артрит у практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини» Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б., Дніпропетровськ: Видавництво ООО «Типография Украина», 2015. – 48с., які використовуються в педагогічному процесі кафедри педіатрії-2 (цикли ПАЦ, ТУ, спеціалізації з дитячої кардіоревматології, для лікарів загальної практики-сімейної медицини). 

Тема НДР: «Оптимізація діагностики та удосконалення лікування ювенільних артритів». Термін виконання: 2015-2017 рр.

Наукова гіпотеза даного напрямку підвищення ефективності медичної допомоги дітям із ювенільними артритами, а саме оптимізація діагностики (з використанням променевих методів на ранніх етапах розвитку захворювання), прискорення диференційної діагностики на ранніх етапах розвитку захворювання та ранній початок адекватної базисної терапії для попередження прогресування патологічного процесу в суглобах із розвитком інвалідизації. 

Практичне значення – підвищиться якість діагностики та лікування ювенільних артритів на 35 відсотків за рахунок наданої комплексної клініко-лабораторної інструментальної характеристики ювенільних артритів, починаючи з перших місяців становлення хвороби (до 6 тижнів) та в найближчі 1-2 роки;

Зменшиться ймовірність ускладнень та інвалідизації на 92 відсотки, за рахунок встановлення факторів в процесі виконання наукової роботи, що впливають на результат і прогноз ювенільних артритів, а саме своєчасна діагностика на ранніх етапах захворювання з призначенням відповідної терапії, що доводиться виконаною науково-дослідною роботою та багаторічними спостереженнями.

Розроблено кафедрою та отримано патенти:

1.

«Спосіб оцінки активності ювенільного ревматоїдного артриту»

Др..

Патент України на корисну модель 115190. МПК G01N 33/50

№u 2016 09772; заявл 22.09.2016; опубл. 10.04.2017. Бюл.№ 7

Бережний В.В.,

Марушко Т.В.

Маменко М.Є.

Корнєва В.В.

Гляделова Н.П

Козачук В.Г.

Герман О.Б.

Тараненко Т.В.

2.

«Спосіб лікування ювенільного ревматоїдного артриту»

Др.

Патент України на корисну модель 115189. МПК А61К 31/00

№ u 2016 09771; заявл 22.09.2016; опубл. 10.04.2017. Бюл.№ 7

Бережной В.В.,

Марушко Т.В.

Маменко М.Є.

Корнєва В.В.

Гляделова Н.П

Герман О.Б.

Тараненко Т.В.

3.

«Спосіб діагностики важкості перебігу ювенільного ревматоїдного артриту»

Др.

Патент України на винахід 107840. МПК А61В 10/00.

№ а 2013 00707; заявл 25.07.2014; опубл. 25.02.2015. Бюл.№ 4

Бережний В.В., Романкевич І.В.

Видано кафедрою:

  1. Ювенільний ревматоїдний артрит у практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини (методичні рекомендації). Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б., Дніпропетровськ: Видавництво ООО «Типография Украина», 2015. – 48с.
  2. «Клінічна ревматологія дитячого віку»

Наукові розробки щодо оптимізації діагностики та удосконалення лікування ювенільних артритів були опубліковані у вітчизняних фахових, наукометричних та закордонних виданнях, в тому числі у  виданнях, які індексуються в базах SCOPUS (кількість – 15, список додається).

Доповідались  наукові розробки на конференціях, конгресах, форумах  на національному та міжнародному рівні (кількість – 28, список додається).

Партнером для співпраці в Україні по даному напрямку був «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», що відображено в спільних публікаціях та доповідях, в тому числі на міжнародному рівні.

Нагороду отримала професор Марушко Т.В, відповідальний науковий виконавець даного напрямку за останні 3 роки: Медаль імені  М.Д. Стражеска з особисті здобутки у розвитку медичної науки та профілактиці, діагностиці і лікуванні серцево-судинних захворювань населення.

На кафедрі проводиться щомісячне засідання науковоїї школи дитячих кардіоревматологів, яку очолює професор, д.мед.наук Марушко.Т.В.

Перспективи  розвитку розробок наукового напрямку в найближчі роки: вдосконалена діагностика, в тому числі диференційна, стане підставою для оптимізації лікування ювенільних артритів, а саме для раннього призначення агресивної терапії, включаючи імунобіологічні  препарати, що значно зменшить ймовірність інвалідизації пацієнтів з ювенільними артритами. Це забезпечить значне підвищення медико-економічного ефекту (в 2 рази і більше).

За останні 3 роки на кафедрі навчаються в аспірантурі четверо аспірантів, з них два аспіранта розпочали навчання в вересні 2017 року.

 

Список наукових доповідей зроблено співпрацівниками кафедри на конгресах, конференціях, симпозіумах:

1.      Обстеження дітей із патологією суглобів. XIX Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії», 20-22 вересня 2017, Полтава.         Марушко Т.В., Герман О.Б, Лісовець Т.В.

2.      Порівняльна характеристика білків гострої фази сироватки крові для визначення ступеня активності ювенільного ревматоїдного артриту  XIX Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» 20-22 вересня 2017, Полтава         Бережний В.В.,Романкевич І.В., Бондарець Ю.І.

3.      Ефективність діагностики променевих методів дослідження суглобового синдрому у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом   XIX Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії»    20-22 вересня 2017, Полтава         Бережний В.В., Козачук В.Г., Бондарець Ю.І.

4.      Насущные трудности передачи пациентоа с ЮРА, достигших 18 лет, во взрослую систему здравохранения: опыт и нерещенные проблемы,          Научно-практическая конференция «Иммуновоспалительные заболевания у детей: улучшение качества оказания помгощи»  02-03 июня 2017, Краков. Марушко Т.В. (панельная дискуссия)

5.      Система оказания помощи пациентам с ЮРА в Украине. Научно-практическая конференция «Иммуновоспалительные заболевания у детей: улучшение качества оказания помгощи»  02-03 июня 2017, Краков. Марушко Т.В.

6.      Остеопенічний синдром при ураженнях суглобів у дітей Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сімейної медицини та перспективи її розвитку в рамках всесвітнього дня сімейного лікаря»,18-19 травня 2017 року, Київ. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б.

7.      Глюкокортикоїди в дитячій кардіоревматології. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сімейної медицини та перспективи її розвитку в рамках всесвітнього дня сімейного лікаря», 18-19 травня 2017 року, Київ  Марушко Т.В.

8.      Терапия детей с ЮРА в Украине. Перый семинар по вопросам передачи пациентов с ювенильным ревматоидным артритом от детского к взрослому ревматологу: для врачей и пациентов с ЮРА, 7 октября 2017 года. Киев. Марушко Т.В.

9.      Аналіз ефективності різних схем терапії на ранніх термінах перебігу ЮА (стендова доповідь)   Науково-практична конференція з міжнародною участю«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДІАТРІЇ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД В ЛІКУВАННІ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ»        20-21 березня 2017 року, Київ. Герман О.Б., Бондарець Ю.І.

10.    Диференційна діагностика артропатій у дітей. Науково-практична конференція з міжнародною участю«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДІАТРІЇ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД В ЛІКУВАННІ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ», 20-21 березня 2017 року, Київ. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б.

11.    Огляд біомаркерів прогресування запального процесу при системній формі ювенільного ревматоїдного артриту. VII національний конгрес ревматологів України, 18-20 жовтня 2017 року, Київ. Марушко Т.В., Герман О.Б.

12.    Результати комплексного лікування хворих на ювенільний ревматоїдний артрит із застосуванням блокатора ІЛ-6      VII національний конгрес ревматологів України,18-20 жовтня 2017 року, Київ. Марушко Т.В.

13. COMPARETIVE CHARACTERISTICS of the of X-RAY, ULTRASOUND and MRI EXAMINATION RESULTS in CHILDREN with ARTHRITIS     EAP-2017, October 12-15, 2017, Ljubljana, Slovenia       V.  Berezhnyi, I. Romankevych, Y. Bondarets

14. Ювенільний ревматоїдний артрит та зростання дитини Проблемні питання в діагностиці та лікуванні дітей хворих на ювенільний артрит. Харків, 16.05.2015. Марушко Т.В

15. Остеопенічний синдром при Ювенільному ревматоїдному артриті ХVІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії». Дніпро, 23-25 вересня 2015. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П.

16. Випадок амілоїдозу нирок у хворої на ювенільний ревматоїдний артрит ХVІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії». Дніпро, 23-25 вересня 2015  Марушко Т.В., Герман О.Б., Олексенко О.В., Лісовець Т.В.  

18. Імунобіологічна терапія в дитячій ревматології, досвід застосування // Рідкісні та резистентні до фармакотерапії ревматичні хвороби. – Київ, 18-19 березня 2015. Марушко Т.В.

19. Актуальні питання лікування ювенільного ідіоматичного артриту у дітей на сучасному етапі // Науково-практична конференція «Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей. – Київ, 19-20 березня 2015. Бережний В.В

20. Надання допомоги хворим на ЮРА в Україні: здобутки та перспективи // Науково-практична конференція Спадкоємність біологічної терапії: від дітей до дорослих. Вирішення нагальних проблем в Україні. – Київ, 16 жовтня 2015 р. . Марушко Т.В.

21. Диференційна діагностика артропатій у дітей // XІ конгрес педіатрів України «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДІАТРІЇ». – Київ, 7-9 жовтня 2015 р. Бережний В.В.,  Марушко Т.В., Глядєлова Н.П.

22. Диференційна діагностика ювенільних артритів в практиці сімейного лікаря. VІІ міжнародний медичний форум. Науково-практична конференція «Впровадження сучасних технологій в сімейну медицину». – Київ , 20 квітня 2016 р. Бережний В.В., Марушко Т.В., Герман О.Б., Глядєлова Н.П.

23. Місце глюкокортикоїдів у лікуванні захворювань суглобів у дітей // Науково-практична конференція за міжнародною участю «Всесвітній день сімейного лікаря». – Київ. - 19 травня 2016 р. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П.

24. Використання глюкокортикоїдів в клінічній практиці дитячого кардіоревматолога: Майстер-клас. // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії та дитячої неврології». – Київ. – 17-18 березня 2016р. Бережний В.В., Марушко Т.В.

25 Гармонізація національних стандартів діагностики та лікування ЮРА згідно з міжнародними рекомендаціями // Науково-практична конференція «Обгрунтування та напрямки інноваційної терапії в ревматології». – Київ. – 24-25 березня 2016 р. Марушко Т.В.

26. Вплив біологічної терапії на розлади, повязані із затримкою росту у дітей із ЮІА// Науково-практична конференція «Ювенільний ідіопатичний артрит: актуальні питання терапії коморбідних проявів захворювання». – м.Львів. – 19 лютого 2016 р. Марушко Т.В.

27. Удосконалення надання медичної допомоги, якості діагностики та лікування в пацієнтів з ЮІА в Україні // Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Прогнозування і упередження ускладнень перебігу ревматичних хвороб та фармакотерапії». – Київ. – 20-21 жовтня 2016 р. Марушко Т.В.

28.Глюкокортикоїди в лікуванні ювенільного ревматоїдного артриту // XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії». – Львів. – 21-23 вересня 2016 р. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

1.

Ювенільний ревматоїдний артрит, ендокринна артропатія чи гіпермобільний синдром?

Др.

Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2015. - №4 (52). – С.37-40

4

Джус М.Б.,

Івашківський О.І.

Карасевська Т.А.

Кондратюк В.С.

Курішко О.С.

Марушко Т.В.

2.

Спосіб оцінки активності ювенільного ревматоїдного артриту

Др..

Патент на корисну модель U2016 09772 dsl 22/09/2016

 

Бережний В.В.,

Марушко Т.В.

Маменко М.Є.

Корнєва В.В.

Гляделова Н.П

Козачук В.Г.

Герман О.Б.

Тараненко Т.В.

3.

Спосіб лікування ювенільного ревматоїдного артриту

Др.

Патент на корисну модель U2016 09771 dsl 22/09/2016

 

Бережной В.В.,

Марушко Т.В.

Маменко М.Є.

Корнєва В.В.

Гляделова Н.П

Герман О.Б.

Тараненко Т.В.

4.

Современные аспекты контроля эффективности лечения поражения суставов при ювенильном идиопатическом артрите.

Др.

Педиатрия. Восточная Европа.. – 2016. - №3(том 4).– С.435 –449

15

Бережной В.В.,

Марушко Т.В.

Гляделова Н.П

Герман О.Б.

5.

Дискусійні питання обґрунтування статусу діагнозу «Ювенільний ревматоїдний артрит» в категорії дорослого населення у випадках дебюту хвороби в дитячому та підлітковому віці

 

Др.

Український ревматологічний журнал. – 2016. - №63 (1). – С.21-24

4с.

Коваленко В.М.,

Шуба Н.М.,

Яременко О.Б.,

Марушко Т.В.

Омельченко Л.І.,

6.

ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА РЕАКТИВНОГО  І ЮВЕНІЛЬНОГО РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ У ДІТЕЙ.

Др

Збірник сівробітників НМАПО. – 2015. – т.3. – С. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2015. - Вип. 24(3). - С. 239-245

6с.

Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б.,

7.

Эффективность использования биологического препарата Этанерцепт у детей с ревматоидным артритом

Др.

Современная педиатрия. – 2015. - №1 (65). – С. 72-82

10

Бережний В.В

8.

Обстеження дітей із патологією суглобів

Др.

Здоров'я України. – Липень, 2017. – С.16-18

3

Марушко Т.В.

9.

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты - важнейший вектор в сохранении здоровья детей.

Др.

Современная педиатрия – 2016.-№7(79).-С.12-19.

7

Бережной В.В.

Марушко Т.В.

10.

Принципи ультразвукового обстеження опорно-рухового апарату у дітей

Др.

Здоров'я України. – Вересень, 2017. – С.41-44

4

Марушко Т.В.

11.

Гіпермобільний синдром

Др.

Соврем. педиатрия. -2017

 

Марушко Т.В.

Герман О.Б.

Олексенко О.В.

12.

COMPARETIVE CHARACTERISTICS of the of X-RAY, ULTRASOUND and MRI EXAMINATION RESULTS in CHILDREN with ARTHRITIS,

Др.

European Journal of Pediatrics, October,7, 2017;

1

V.  Berezhnyi, I. Romankevych, Y. Bondarets,

13.

«Спосіб діагностики важкості перебігу ювенільного ревматоїдного артриту»

Др.

Патент на винахід

2

Бережний В.В., Романкевич І.В.

14.

Ювенільний ревматоїдний артрит у практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини (методичні рекомендації) .

Метод рекоменд

Дніпропетровськ: Видавництво ООО «Типография Украина», 2015. – 48с.

48

Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б.,

15

UKRAINIAN REGISTRY OF JIA PATIENTS RECEIVING BIOLOGICS: IMPLEMENTATION INTO CLINICAL PRACTICE AND RECENT DATA

Др.

Basic science in paediatric rheumatology. - Annual European Congressof Rheumatology. - Madrid, Spain, 14-17 June 2017

1

I. V. Biliavska* - V. M. Kovalenko - O. P. Bortkevych - O. O. Garmish - Y. E. Boyko - L. I. Omelchenko - O. A. Oshlyanska - T. V. Marushko - L. F. Bogmat - N. S. Shevchenko